Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Genel Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Pidem Restaurant İşletmeleri Gıda Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Pidem” veya “Şirket”) olarak ürün ve hizmetlerimizi en iyi şekilde sunabilmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Pidem tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

Pidem olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz, ödeme verileriniz, görsel verileriniz gibi genel veya iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz;

 

Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, mevzuata ve Şirket’in bünyesinde bulunduğu grup şirketlerinin politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Ayrıca tarafınız paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileri vasıtasıyla, müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla haricen aranabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olarak resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, güvenlik şirketleri dahil firmalara, işbirliği içinde bulunulan firmalara, danışmanlara, Şirket’in bünyesinde bulunduğu grup şirketlerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, telefon, e-posta vb. kanallar ile iletilen bilgilerden, paket servis için aramalarınızdan ve kamera kayıtları aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.pidem.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.